This text is replaced by the Flash movie.
   

 

     
 

Fundacja Centrum Promocji Kobiet na zlecenie Urzędu Pracy M. St. Warszawy przeprowadziła na przełomie roku 2007 i 2008 trzymiesięczny pilotażowy program szkoleniowy aktywizacji zawodowej kobiet w wieku 50+ , mieszkanek Warszawy, zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym 60% długotrwale, zatytułowany "Coś dla poławiaczy pereł 1". W rekrutacji nie zastosowano kryterium wykształcenia, stażu pracy czy okresu pozostawiania bez pracy.


Na Działanie I składał się 7-modułowy 6 tygodniowy intensywny warsztat szkoleniowy. Celem szkolenia było wzbudzenie w Beneficjentkach zainteresowania samopoznaniem zawodowym i poprzez udział w projekcie zrozumienie procesu wyboru zawodu, nabycie nowych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy i podejmowaniem decyzji zawodowych oraz uzyskanie zatrudnienia zgodnego z predyspozycjami zawodowymi, możliwościami osobistymi i uznawanymi wartościami.


Działanie II polegało na aktywnym wyszukiwaniu ofert, kontaktach z potencjalnymi pracodawcami, odbywaniem rozmów kwalifikacyjnych prowadzących do zatrudnienia. Założono, że w efekcie Działania I i II programu 40% uczestniczek pozyska zatrudnienie. W dniu zamykania programu w styczniu 2008 70% uczestniczek miało podpisane umowy o pracę. Pozostałe uczestniczki szkolenia nie zdobyły zatrudnienia z przyczyn niezależnych, pozostających poza gestią realizatorĂłw programu.


Powodzenie projektu pilotażowego wyrażające się twardym rezultatem zatrudnienia 70% uczestniczek dało podstawę do starania się o jego kontynuację i od końca maja 2008 rozpoczęła się realizacja programu "Coś dla poławiaczy pereł 2". Pod koniec stycznia 2009 Fundacja zakończy pracę z ostatnią z czterech grup projektu i przedstawi jego rezultat.

 

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920