This text is replaced by the Flash movie.
   

 

     
 

„ENTER – Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia” to projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a jego cel to promocja telepracy w Polsce.

W skład partnerstwa krajowego wchodziło 6 podmiotów. Ponadto zawiązano dwa tematyczne partnerstwa ponadnarodowe. >>> Partnerzy

Nadrzędnym celem realizacji projektu ENTER było:
  1. Wypracowanie polskiego modelu telepracy w firmach (przede wszystkim MSP) na podstawie szczegółowego badania potrzeb pracodawców i pracowników oraz wiedzy merytorycznej Partnerów.
  2. Promocja nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego oraz telepracy wśród małych i średnich przedsiębiorców.
  3. Opracowanie i popularyzacja kompleksowej wiedzy dotyczącej potencjału telepracy oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie możliwości wykorzystania tej formy pracy do walki z dyskryminacją osób, które miały przerwę w aktywności zawodowej (ze względów zdrowotnych, mieszkaniowych, rodzinnych) lub nie mogą jej podjąć w sposób „tradycyjny” (tj. w pełnym wymiarze godzin w siedzibie firmy).
Odbiorcy projektu :
  • sektor małych i średnich przedsiębiorstw – właściciele, kadra
  • pracownicy (w trudnej sytuacji, zagrożeni zwolnieniem, w tym szczególnie - osoby, które z powodów rodzinnych tj. zajmujące się osobami zależnymi, nie mogą pracować w systemie 8-godzinnego pobytu w biurze firmy)

W ramach projektu przeprowadzono analizę zainteresowania telepracą i jej wykorzystania w praktyce oraz jej aspektów prawnych, praktycznych i organizacyjnych (badanie ogólnopolskie na próbie 1000 pracodawców i pracowników).

Na podstawie wyników badania przygotowano materiały szkoleniowe i przeszkolono trenerów telepracy, a następnie blisko 600 pracodawców i pracowników na terenie całego kraju. Jednym z głównych działań było wyposażenie i utrzymanie 40 pilotażowych stanowisk telepracy aby przetestować telepracę w polskich realiach.

Na podstawie pozyskanych doświadczeń opracowany został model telepracy, przedstawiony w „Przewodniku po telepracy” – do pobrania ze strony projektu.

Więcej na stronie projektu:www.enter-telework.org

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920