This text is replaced by the Flash movie.
    
  
 

W 2011 roku zaprzyjaźniona węgierska fundacja JOL-LET z Budapesztu zaprosiła nas na udziału w projekcie na temat skutków, jakie mają coraz powszechniej występujące formy elastycznego zatrudnienia dla wyrównywania szans kobiet na rynku pracy, poziomu zatrudnienia i sprawiedliwości społecznej w krajach wyszechradzkich. W maju 2012 na konferencji zorganizowanej razem z Friedrich Ebert Foundation sytuację w swoich krajach przedstawili naukowcy (Węgry), przedstawiciele/ki rządu i związków zawodowych (Węgry, Niemcy), organizacji pozarządowych (Polska, Czechy), pracodawców (węgierski Telekom). Ze względu na trudności z umocowaniem nietypowych form zatrudnienia w systemach prawnych naszych krajów swoje opinie prezentowali także prawnicy. (Węgry). Działania Unii Europejskiej na rzecz wzrostu zatrudnienia kobiet przedstawiła pani Brigitte Triems, przewodnicząca European Women’s Lobby.

Polska, na tle innych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej przoduje w upowszechnianiu nietypowych form zatrudnienia, szczególnie terminowych umów o prace, samozatrudnienia (choć tu prym wiodą Niemcy) oraz telepracy. Praca na pół etatu jest niepopularna we wszystkich krajach. Z analizy sytuacji w naszych krajach wynikają następujące wnioski:

  • Nastąpiła erozja regularnych form zatrudnienia.
  • Brak jest zabezpieczeń socjalnych dla osób zatrudnionych w nietypowych formach.
  • Zwiększa się ryzyko ubożenia kobiet zarówno w okresie życia zawodowego jak i na emeryturze.
  • Zwiększa się ryzyko braku wykwalifikowanej kadry w przyszłości ze względu na niechęć pracodawców do szkolenia pracowników tymczasowych.
  • Pogłębia się segmentacja zasobów pracy – nasila się zjawisko prekariatu
  • Wzrasta ryzyko wypadkowości pracy – ze względu na brak dbałości pracodawców o miejsca pracy tymczasowej.

Niezbędne są działania rządów w zakresie:
  • Ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w nietypowych formach w okresach pomiędzy pracami.
  • Dostępu pracowników do permanentnego kształcenia się.
  • Reformowania systemu emerytalnego w kierunku uwzględniania nowych form zatrudniania.


  

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920