This text is replaced by the Flash movie.
   

 

     
 

                  

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju

IRIS – reintegracja społeczna i zawodowa kobiet-ofiar handlu ludźmi

Projekt zrealizowany w ramach tematu priorytetowego A „Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich”

  INNOWACYJNOŚĆ                             INICJATYWA
                       REINTEGRACJA                           SAMODZIELNOŚĆ

  Program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL)

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju powstało w celu wyrównywania szans na rynku pracy kobiet-ofiar handlu ludźmi, które są w szczególny sposób obarczone ryzykiem długotrwałego bezrobocia. Celem Partnerstwa było wypracowania mechanizmów skutecznej reintegracji społecznej i zawodowej i stworzenia szans zatrudnienia osobom po traumatycznych przejściach (uzależnienia, przemoc, praca niewolnicza) na przykładzie pracy z kobietami-ofiarami handlu ludźmi. Działania Partnerów były komplementarne. W ramach projektu opracowano i przetestowano nowy, unikalny w skali kraju, zintegrowany model pomocy ofiarom - trzymodułowy program reintegracji społecznej i zawodowej:

  1. interwencja kryzysowa (pomoc psychologiczna, socjalna, medyczna, prawna, bezpieczne schronienie)
  2. treningi motywacyjne i wzmacniające, doradztwo zawodowe, szkolenia
  3. staż w wyznaczonym zakładzie pracy

Partnerstwo aktywnie pracowało na rzecz uprawomocnienia i włączenia wypracowanych mechanizmów kompleksowej reintegracji kobiet – ofiar handlu ludźmi do katalogu działań pomocy społecznej.

Członkowie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju:

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami
-  organizacja zarządzająca PRR i odpowiedzialna za I moduł programu

Fundacja Centrum Promocji Kobiet
-organizacja odpowiedzialna za II moduł programu
-wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rozwiązań systemowych modelu integracji społecznej i zawodowej grupy docelowej

Urząd Pracy m. st. Warszawy
- aktywizacja zawodowa grupy docelowej projektu (program staży)
- wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rozwiązań systemowych modelu integracji społecznej i zawodowej grupy docelowej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
-wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rozwiązań systemowych modelu integracji społecznej i zawodowej grupy docelowej
-współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej w zakresie wsparcia procesu społecznej integracji grupy docelowej 


Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pomocy Społecznej
- wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rozwiązań systemowych modelu integracji społecznej i zawodowej grupy docelowej
-upowszechnianie rezultatów na poziomie krajowym poprzez jednostki organizacyjne pomocy społecznej


Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy
-wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rozwiązań systemowych modelu integracji społecznej i zawodowej grupy docelowej
-upowszechnianie rezultatów na poziomie krajowym poprzez Powiatowe Urzędy Pracy

 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920